Czym jest ruch falowy? Główne cechy

Ruch falowy jest propagacją fali w ośrodku, który nie zawiera oporu na ścieżce i który podlega jednorodnemu polu grawitacyjnemu.

Ruch falowy nie przenosi materii za pomocą fal elektromagnetycznych lub mechanicznych. Fale zakłócają pewną właściwość medium poprzez między innymi gęstość, pole elektromagnetyczne, ciśnienie.

Ten typ ruchu można również analizować jako skład dwóch ruchów prostoliniowych, jednego munduru poziomego i jednego munduru pionowego.

Wyraźnym przykładem tego typu ruchu jest dźwięk. Rozchodzi się przez podłużne fale sprężyste przez płyn wytwarzający ruch wibracyjny.

Charakterystyka ruchu falowego

Proces tak fundamentalny, ale jednocześnie tak złożony jak ruch falowy, składa się z wielu cech, które definiują jego naturę i wyjaśniają przyczynę jego powstania. Niektóre z nich to:

Przeniesienie mocy

Ruch falowy to ścieżka, którą porusza fala, która niesie energię, a nie materię. Proces ten odbywa się za pomocą środków materialnych lub niematerialnych.

Środki propagacji

Ruch falowy transmituje fale przez różne media i możemy je podzielić na: media materialne i niematerialne.

Fale przekazywane przez ośrodek materialny (fale mechaniczne) to takie, w których nie ma żadnego transportu materii w medium, przez które przechodzi. Przykładem tego jest fala przechodząca przez bicz.

Jeden jego koniec jest wstrząśnięty i nawet jeśli się nie porusza, fala rozchodzi się przez niego. W tym typie ruchu odnajdujemy fale dźwiękowe, fale sprężyste i fale grawitacyjne.

Fale transmitowane przez niematerialne medium (fale niemechaniczne) nie potrzebują medium, po prostu propagują i wykonują ruch falowy w próżni. Przykładem tego byłby ruch wywoływany przez fale elektromagnetyczne.

Funkcja propagacji

Są fale podłużne i fale poprzeczne. Te podłużne to te, w których ruch fali jest równoległy do ​​kierunku propagacji tej samej fali.

Z drugiej strony, ruch poprzeczny jest prostopadły do ​​kierunku propagacji fali.

Fale stacjonarne

Ten typ fal to takie, w których występuje interferencja dwóch fal o równej amplitudzie, które przemieszczają się w przeciwnym kierunku przez medium.

Dyfrakcja fal

Dyfrakcja falowa jest właściwością, w której fale otaczają przeszkodę i przekształcają ją w ognisko emitera tej fali.

Częstotliwość tętnienia

Fale można również scharakteryzować ich okresowością. Fale okresowe to te, które rozprzestrzeniają się w powtarzających się cyklach. Z drugiej strony, fale nieokresowe to te, które powstają w izolacji i są nazywane impulsami.

Właściwości

Fale charakteryzują się różnymi właściwościami, które pozwalają wyjaśnić i zademonstrować, jak zachodzi zjawisko ruchu falowego.

Niektóre z tych właściwości obejmują między innymi odbicie (odbijanie fali, jak to ma miejsce w przypadku ech) i załamanie (zmiana kierunku przy zmianie medium materialnego).