Czym jest ciśnienie hydrostatyczne?

Ciśnienie hydrostatyczne jest generowane przez płyn w spoczynku, w przeciwieństwie do ciśnienia płynu w ruchu, zwanego ciśnieniem hydrodynamicznym.

Jest to właściwość o ogromnym znaczeniu na świecie, ponieważ duża część ziemi składa się z materii w stanie płynnym.

Ciśnienie to wynika z ciężaru płynu w spoczynku. Każdy płyn znajdujący się w pojemniku wytwarza nacisk na dno i krawędzie, które go zawierają.

Charakterystyka ciśnienia hydrostatycznego

Ciśnienie to jest wytwarzane wewnątrz dowolnej masy lub materii w stanie ciekłym, spowodowanej ciężarem cieczy w zanurzonym ciele.

Jednym ze sposobów wyrażania tego ciśnienia w formule jest ocena ciśnienia cieczy na zanurzonym ciele, na określonej wysokości płynu.

Ciśnienie hydrostatyczne płynu w jego pojemniku powoduje siłę prostopadłą do krawędzi lub ścian wspomnianego pojemnika, niezależnie od kierunku, w którym jest skierowany.

To ciśnienie będzie zależeć od gęstości i wysokości płynu lub cieczy w odniesieniu do punktu, w którym jest mierzone.

Co to jest płyn?

Podstawowym elementem pomiaru ciśnienia hydrostatycznego jest płyn. Płyn można zdefiniować jako substancję o zdolności do płynięcia lub biegu.

Można go podzielić na ciecze lub gazy, które różnią się gęstością. Gęstość oblicza się, dzieląc wartość masy ciała przez objętość zajmowaną przez to ciało.

Różnica między cieczami a gazami

Ważne jest podkreślenie, że gazy zwykle zajmują całą objętość pojemnika, w którym się znajdują, podczas gdy ciecze są formowane w pojemniku, ale nie pokrywają całej ich objętości.

Również gazy są łatwiejsze do obliczenia, ponieważ wiadomo, że ich objętość i gęstość zmieniają się w zależności od ciśnienia, na którym się znajdują.

Z drugiej strony ciecze są mało zrozumiałe, ponieważ ich objętość i gęstość są stałe w określonej temperaturze.

Zasada Archimedesa i ciśnienie hydrostatyczne

Archimedes z Syracuse był matematykiem, fizykiem, astronomem i greckim wynalazcą uważanym za jednego z największych naukowców w historii klasycznej.

Jest znany na całym świecie z tego, że zaprojektował innowacyjne maszyny, takie jak śruba Archimedesa i broń oblężnicza. Jeśli chodzi o świat fizyki, Archimedes skupił swoje badania na hydrostatyce.

Zasada Archimedesa, znana również jako prawo hydrostatyczne, stwierdza, że ​​„ciało całkowicie lub częściowo zanurzone w płynie w spoczynku doświadcza pionowego i skierowanego w górę ciągu równego masie objętości płynu, który wypiera.”

Oznacza to, że każde ciało, które jest całkowicie lub częściowo zanurzone w płynie statycznym, będzie odczuwać nacisk z siłą podobną do ciężaru objętości płynu już wypartego przez to samo ciało.

Jeśli chodzi o ciśnienie hydrostatyczne, można powiedzieć, że na pewnej głębokości wspomniane ciśnienie będzie równe iloczynowi gęstości płynu na skutek przyspieszenia grawitacyjnego.