Prawo społeczne: definicja i pojęcie, funkcje

Prawo socjalne to gałąź prawa wynikająca z potrzeby instytucjonalnego porządku rozwiązywania konfliktów ludzkich zachowań w społeczeństwie. Dlatego jest to zbiór przepisów prawnych i regulacji, które rozwiązują konflikty społeczne.

Jego celem jest stanowienie prawa w celu skorygowania istniejących nierówności w klasach społecznych, w celu ochrony ludzi w odniesieniu do różnych kwestii, które pojawiają się w codziennym życiu społeczeństwa. Ten społeczny obszar prawa ma mniejszy oddźwięk publiczny niż inne, takie jak prawo prywatne i prawo publiczne.

Ten niewielki wpływ może wynikać z faktu, że istnienie prawa społecznego jest implikowane w sposób nieodłączny od prawa. Prawo socjalne zwykle wiąże się z prawem do pracy i prawem do zabezpieczenia społecznego.

Ta identyfikacja występuje, ponieważ były to pierwsze gałęzie społecznego prawa do rozwoju. Obejmuje to jednak również inne gałęzie, takie jak prawo imigracyjne i prawo agrarne.

Definicja i koncepcja

Prawo społeczne obejmuje te zasady i prawa, których celem jest uporządkowanie ludzkiego współistnienia. Chodzi o regulowanie zachowania człowieka w społeczeństwie i rozwiązywanie konfliktów społecznych poprzez interwencję wymiaru sprawiedliwości.

Prawa socjalne koncentrują się na sytuacjach bezradności wobec prawa: dyskryminacji, niesprawiedliwości w pracy, nadużyciach władzy itp. Ma na celu zapewnienie równości między osobami w ramach społecznych.

Prawa te pozwalają z jednej strony żyć w równości i wolności obywatelom; z drugiej gwarantują podstawowe i niezbędne warunki, aby jednostki mogły cieszyć się godnym życiem.

Niektórzy uważają, że prawa socjalne mają sens tylko z umownego punktu widzenia; to znaczy, że są uznawani za członków społeczeństwa, które ich gwarantuje i są ważne tylko jako coś, co im sprzyja. Tak więc to członkostwo społeczeństwa decyduje o posiadaniu tych praw.

Dla innych ich legitymizacja leży w ludzkich i naturalnych prawach człowieka, tkwiących w nim jako człowieku.

Chronione traktatami międzynarodowymi

Podobnie jak w przypadku praw gospodarczych i kulturowych, prawa społeczne są odzwierciedlone, a ich ochrona jest zagwarantowana w różnych umowach międzynarodowych, które ustanawiają ich ochronę, podobnie jak konstytucje różnych krajów.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1940 r. Ustanawia zabezpieczenia i wymaga uznawania na całym świecie praw socjalnych, takich jak wolność myśli, prawo do mieszkania, prawo do wyżywienia i prawo do zdrowia. W ten sposób starają się położyć kres istniejącym nierównościom społecznym.

Pochodzenie

Prawa społeczne mają swoje źródło w rewolucji francuskiej. Właśnie w tym momencie pojawia się pojęcie obywatela, któremu przyznaje się prawa i obowiązki. Jednak już w starożytnej Grecji iw Imperium Rzymskim zaczęto mówić o tego typu prawach.

W XIX wieku większość konstytucji już w pewien sposób odzwierciedla podstawowe prawa społeczne. Oczywiście nadal pozostaje wiele do zrobienia w kwestii praw. Dopiero w pierwszej wojnie światowej osiągnięto pewne porozumienie co do znaczenia tych praw.

To właśnie w opracowywaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. Prawa społeczne są w pełni uwzględnione.

Funkcje

Kontrola społeczna

W społeczeństwie jego członkowie mają różne wartości społeczne, różne interesy i różne zachowania. Konieczne jest kontrolowanie tych zachowań, wpajanie i stosowanie akceptowalnych norm społecznych wśród członków społeczeństwa lub społeczności.

Istnieją dwa rodzaje kontroli społecznej: formalna i nieformalna. Prawo jest jednym z mechanizmów formalnej kontroli społecznej. Jest to bardzo wyspecjalizowana alternatywa kontroli społecznej w zorganizowanym politycznie społeczeństwie rozwiniętym. Prawo odgrywa ważną rolę w kontroli społecznej na dwa sposoby:

- Prawo szczegółowo określa zasady i przepisy, które są niezbędne dla społeczeństwa i karze zachowania odbiegające od normy.

- System prawny stosuje te zasady kontroli społecznej. Na przykład złodzieje policyjnych aresztowań, prokuratorzy ścigają tych, którzy łamią prawo, wyroki sądowe i strażnicy pilnują więzienia.

Rozwiązywanie konfliktów

Życie w społeczeństwie obejmuje konflikty i spory; Jest nieuniknione, jest częścią życia społeczności. Kiedy żyjesz w społeczeństwie, pojawiają się problemy. Rozbieżności będą rozstrzygane w ramach odpowiednich przepisów socjalnych lub w razie potrzeby w sądzie.

Zmiana społeczna

Prawo socjalne musi być instrumentem promującym i promującym zmiany społeczne. Prawo pozwala nam na celowe, zaplanowane i ukierunkowane zmiany społeczne. Posiada niezbędną elastyczność, która sprawia, że ​​bez problemów dostosowuje się do różnych warunków społecznych.

Gdyby prawo społeczne i ogólnie prawo były sztywne i niezmienne, szybka reakcja na zmiany byłaby niewykonalna. Bez tej szybkiej reakcji na zmiany istnieje niezadowolenie i niezadowolenie wśród jednostek, a nawet może prowadzić do przemocy.

Prawo socjalne w Meksyku

Rewolucja meksykańska pozostawiła ważną spuściznę: Konstytucję Meksyku z 1917 r. Jest to jedna z najbardziej zaawansowanych i postępowych konstytucji na świecie, ponieważ zawierała w szczególności prawa społeczne.

Meksyk odgrywa ważną rolę w ochronie i uznawaniu praw socjalnych, chociaż być może nie osiągnięto jego rzeczywistej materializacji w społeczeństwie meksykańskim. Istnieją proceduralne elementy systemu prawnego kraju, które uniemożliwiają zagwarantowanie prerogatyw niektórych praw socjalnych.

Z tego powodu podejmowane są wysiłki na rzecz nadania Konstytucji większej siły i większej wartości normatywnej w celu ochrony praw społecznych.

W Meksyku nastąpiła znacząca ewolucja w zakresie praw człowieka, aw konsekwencji praw socjalnych. Obecnie są one uważane za istotną jednostkę centralną, w której wszyscy uczestniczą i która jest ich częścią.

W ten sposób uświadomił sobie, jak ważne i precyzyjne jest chronienie praw uznanych w Konstytucji, potwierdzając jej wartość jako podstawowe ustawodawstwo.

Ma on ewoluować w kierunku demokratycznego modelu państwa, w którym konstytucja jest kluczowa i ma bezwzględną siłę w ochronie i wartości praw uznanych w niej. Miałoby to ustalić stan społeczny w Meksyku.