filozofia

filozofia - 28 myśli Simona Rodrígueza Inspiradores

28 myśli Simona Rodrígueza Inspiradores

Przynoszę ci 28 myśli o Simón Rodríguez (Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez) lub Samuel Robinson, jak był znany na wygnaniu. Simón Rodríguez był bastionem wyzwalającej myśli Caracas. Jest ojcem idei niepodległości i wolności w Ameryce, ponieważ był mistrzem Simón Bolívar; któremu zaszczepił ogólne wykształcenie oparte na ideach równości i niezależności dla obywateli i kontynentu. Jego szkolenie pochodzi z p

filozofia - Wschodzące paradygmaty: pochodzenie, przykłady i wkład w naukę

Wschodzące paradygmaty: pochodzenie, przykłady i wkład w naukę

Pojawiające się paradygmaty to zmiany lub przejścia od jednego paradygmatu (modelu) do drugiego, które zachodzą przez rewolucję i stanowią ogólny wzór rozwoju nauk i społeczeństw. Paradygmat to grupa pojęć, wzorców, teorii lub postulatów, które stanowią wkład w dziedzinę wiedzy. Słowo „paradygmat” pochodzi z dwóch greckich terminów „para”, co oznacza „razem” i „deiknumi”, co oznacza „pokaż, wskaż”; podobnie termin ten pochodzi z greckiego paradygmatu, co oznacza „przykład, próbkę lub wzór”. Pierwotnie termin „paradygmat” był używany przez G

filozofia - 8 głównych dyscyplin filozoficznych

8 głównych dyscyplin filozoficznych

Dyscypliny filozoficzne to wszystkie dziedziny nauki, które są odpowiedzialne za analizę konkretnego problemu lub części całości badanej filozofii, która jest niczym innym, jak poszukiwaniem odpowiedzi na główne pytania człowieka. Niektóre z tych pytań są tak samo determinujące, jak ich istnienie, powód istnienia, moralność, wiedza i wiele innych tematów transcendentalnych, zawsze analizowanych w racjonalny sposób. To racjonalne spoj

filozofia - Jakie są 5 gałęzi filozofii?

Jakie są 5 gałęzi filozofii?

Najwybitniejszymi gałęziami filozofii są pięć: metafizyka, epistemologia, polityka, etyka i estetyka. Wszystkie są ze sobą powiązane. Słowo filozofia oznacza dosłownie „miłość mądrości”; Jest to studium wiedzy lub „myślenie o myśli”, chociaż zakres tego, co obejmuje w różnych gałęziach, jest szeroki. Pierwsze systematyczne badan

filozofia - 25 Przykłady argumentów dedukcyjnych w życiu codziennym

25 Przykłady argumentów dedukcyjnych w życiu codziennym

Argument dedukcyjny ma na celu zagwarantowanie ważności rozumowania poprzez stwierdzenie, że wyciągnięty wniosek jest prawdziwy, ponieważ przesłanki (argumenty poprzedzające wniosek) są również prawdziwe. Argument, w którym wniosek prawidłowo wywodzi się z przesłanek, jest „dedukcyjnie ważny”. Jeśli prawidłowy a

filozofia - Co to jest mityczna myśl?

Co to jest mityczna myśl?

Myślenie mityczne jest podejściem społeczno-kulturowym, które próbuje zrozumieć i wyjaśnić znaczenie rzeczywistości i jej przyczyn poprzez środki intuicyjne, emocjonalne, irracjonalne, nielogiczne, subiektywne i fantazjujące. Koncepcja ta istniała wśród ludzi od ponad kilku stuleci i była w centrum strukturyzacji systemów wartości, konwencji społecznych, wierzeń i kodeksów zachowania każdej cywilizacji; starożytny i nowoczesny. Mityczne myślenie ma

filozofia - Czym jest wiedza przedfilozoficzna?

Czym jest wiedza przedfilozoficzna?

Wiedza przedfilozoficzna jest zbiorem idei, wierzeń i kryteriów myślenia, które poprzedzały epokę, w której filozofia była rozwijana jako główny sposób poszukiwania prawd i wyjaśnień różnych aspektów ludzkiego życia. Filozofia jest praktykowana, gdy myśl ludzka staje się świadoma. Jego tematy obejmu

filozofia - Czym jest dualizm platoński?

Czym jest dualizm platoński?

Platoniczny dualizm proponuje, by nasz świat był podzielony przez rodzaj niewidzialnej linii, w której znajdują się ważne i trwałe rzeczy (zwane eidos lub światem idei) i przemijające rzeczy, efemeryczne i nieistotne (doxa, opinia lub świat rozsądny). znajduje się poniżej. Według Platona musimy codziennie dążyć do osiągnięcia i podniesienia naszego ducha, abyśmy myśleli i obserwowali tylko eidos lub świat idei. Podobnie w Platonie

filozofia - Jaka jest dziedzina nauki etyki?

Jaka jest dziedzina nauki etyki?

Dziedziną badań etyki są działania i wartości indywidualnych sytuacji, których wyniki mogą wpływać na wiele poziomów innych osób. Etyka jest ściśle związana z moralnością, chociaż są autorzy, którzy starają się lepiej rozdzielić te dwie rzeczy. Studium etyki stara się odpowiedzieć między innymi na pytanie: co jest dobre, a co złe w obliczu szczególnych okoliczności? Jaka jest idealna forma ży

filozofia - 8 najważniejszych cech filozofii

8 najważniejszych cech filozofii

Niektóre z najbardziej wyróżniających się cech filozofii to jej krytyczne nastawienie, uniwersalność w przedmiocie badania i jego głębia. Filozofia jest badaniem podstaw rzeczy; porusza kwestie takie jak istnienie, moralność, piękno, wiedza, język i prawda. Ten nurt rozpoczął się w Grecji, z wielkimi myślicielami, takimi jak Sokrates i Arystoteles, w szóstym wieku pne Słowo „filozofia” jest połączeniem „filozofii”, co oznacza miłość i „sofię”, co oznacza mądrość. Studium filozofii zaczęło się, gdy wie

filozofia - Co studiuje filozofia?  (Obiekt badania)

Co studiuje filozofia? (Obiekt badania)

Filozofia bada wiedzę we wszystkich jej formach. W ten sposób zajmuje się fundamentalnymi problemami związanymi z istnieniem, myślą, wartościami, umysłem i językiem. Filozofia myśli o tym, jak myślimy (HANSSON, 2008). Przedmiotem studiów filozofii są podstawowe i ogólne problemy związane z umysłem, wartościami, rozumem, wiedzą i istnieniem. Słowo filozofia

filozofia - Szkoła pozytywizmu lub pozytywizmu: charakterystyka i zasady

Szkoła pozytywizmu lub pozytywizmu: charakterystyka i zasady

Pozytywistyczna szkoła lub pozytywizm to ruch filozoficzny, który rozwinął się w XIX i XX wieku. Według pozytywistów jedyną ważną wiedzą jest ta, która pochodzi z obserwacji i doświadczenia. Z tego powodu krytykowali i wykluczali wszelkie spekulacje i przesądy. Pozytywizm narodził się w połowie XIX wieku i uważa się, że ojcem ruchu był francuski filozof Auguste Comte. Jednak jego idee zo

filozofia - Jak powstała filozofia?

Jak powstała filozofia?

Pochodzenie filozofii sięga VI wieku pne, w starożytnej Grecji. Etymologicznie słowo filozofia wywodzi się z greckich korzeni philo i sophia , co oznacza odpowiednio miłość i mądrość. Jego dosłownym tłumaczeniem jest miłość do mądrości, ale w najszerszym znaczeniu filozofia poświęcona jest badaniu zarówno najbardziej podstawowych, jak i najgłębszych kwestii ludzkiej egzystencji. Pierwszym myśliciele

filozofia - 10 najważniejszych cech etyki

10 najważniejszych cech etyki

Jedną z najwybitniejszych cech etyki jest to, że stanowi ona podstawowy element rozwoju harmonijnego, sprawiedliwego i dobrego samopoczucia społeczeństwa. Etykę można zdefiniować z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony odpowiada to systemowi zasad moralnych, na których opierają się jednostki tworzące określone społeczeństwo. Z drugiej stro

filozofia - 7 najważniejszych greckich i współczesnych filozofów mechanicznych

7 najważniejszych greckich i współczesnych filozofów mechanicznych

Dla filozofów mechanistów cała rzeczywistość jest kształtowana w podobny sposób jak maszyna. W tym sensie wszechświat może być zrozumiany przez pojęcia materii i ruchu i może być wyjaśniony mechanicznie. Mechanizm to prąd filozoficzny, który stwierdza, że ​​wszystko ma pochodzenie mechaniczne, to znaczy jest wytwarzane przez siłę mechaniczną. Niektórzy z przedstawi

filozofia - 6 głównych typów logicznych

6 głównych typów logicznych

Istnieje kilka rodzajów logiki i wszystkie koncentrują swój przedmiot badania na zrozumieniu rozumowania i identyfikacji, kiedy są poprawne lub niepoprawne. Studium logiki ewoluowało od czasów greckiego filozofa Arystotelesa do współczesności i zostało to dostosowane z zamiarem bycia bardziej szczegółowym, a jednocześnie bardziej dostosowanym do codziennego życia człowieka, co pozwala mu na bardziej wymierne zastosowanie w różnych obszarach. Logika poszukuj

filozofia - Czym jest mityczna wiedza?

Czym jest mityczna wiedza?

Mityczna wiedza to zdolność człowieka do zrozumienia lub próby udzielenia odpowiedzi na pewne ludzkie i duchowe problemy, które nie mają podstawy opartej na nauce lub weryfikowalnych naukowo procesach. Ten rodzaj wiedzy jest zwykle związany z takimi elementami, jak mitologia i religie. Narodziło się z pierwszych poszukiwań dokonanych przez człowieka w celu wyjaśnienia otaczającego go środowiska, czasami przypisując wyniki natury nieistniejącym istotom, i to prawie nie ukształtowało się w umyśle człowieka. Mityczna wiedza opi

filozofia - Czym jest filozofia grecko-rzymska?

Czym jest filozofia grecko-rzymska?

Filozofia grecko-rzymska była systemem myślenia podkreślanym w logice, empiryce, obserwacji i naturze władzy politycznej i hierarchii. Filozofia grecko-rzymska miała miejsce od VII wieku pne (BC), aż do piątego wieku naszej ery (AD). Jego badania można analizować w dwóch częściach: pierwszej orientacji eklektycznej, a drugiej skoncentrowanej na aspiracjach religijnych Imperium. Obie relig

filozofia - 4 najważniejsze szkoły presokratyczne

4 najważniejsze szkoły presokratyczne

Szkołami presokratycznymi były te szkoły filozoficzne założone około VII wieku pne w Grecji. Są znane pod nazwą presokratyczną, ponieważ są to szkoły filozofii klasycznej, które istniały przed Sokratesem. Dlatego ich podejście nie było pod wpływem myślenia Sokratejskiego. Pierwszą szkołą przedsokratą była Szkoła Miletu, założona przez Thalesa de Miletusa w siódmym wieku przed naszą erą. Potem przyszły szkoły pitag

filozofia - Jak przebiegał krok od mitycznej myśli do racjonalnego myślenia?

Jak przebiegał krok od mitycznej myśli do racjonalnego myślenia?

Historia mówi nam, jak wiele przeminęło przejście od myśli mitycznej do myśli racjonalnej . Koniec mitów i popularnych przekonań poprzez analizę, logikę i naukowe wyjaśnienie wcale nie było płynne. Mityczna myśl była formą używaną przez człowieka w starożytności do wyjaśniania wydarzeń w środowisku, zjawisk i tajemnic, których nie mógł rozwiązać. Dało to początek systemowi

filozofia - Czym jest etyka sokratejska?

Czym jest etyka sokratejska?

Etyka sokratejska jest filozoficznym nurtem, który stara się wyjaśnić i zrozumieć cnota i dobro. Odnosi się do moralnych wykładów filozofa Sokratesa, jednego z pierwszych myślicieli podnoszących filozofię moralną. Sokrates przeszedł do historii filozofii jako pierwszy etyczny, będący punktem odniesienia dla jego poszukiwań, aby znaleźć definicję tego, co dobre . Trzeba jednak pow

filozofia - Jakie są Najwyższe Zasady Logiczne?

Jakie są Najwyższe Zasady Logiczne?

Najwyższymi zasadami logicznymi są te przesłanki, które rządzą procesem myślowym, nadając porządek, zmysł i rygor. Zgodnie z tradycyjną logiką zasady te są tak szerokie, że dotyczą matematyki, fizyki i wszystkich innych nauk. Najwyższe zasady logiczne odzwierciedlają aspekty przedmiotów świata materialnego tak proste i oczywiste, że występują we wszystkich z nich. Chociaż niektórzy tw

filozofia - 4 dominujące idee modelu arystotelesowskiego

4 dominujące idee modelu arystotelesowskiego

Dominującymi ideami modelu arystotelesowskiego są teleologia przyrody, niedokładność nauk praktycznych, nieruchomy silnik jako pierwotne przyczyny i biologia jako paradygmat. Arystoteles był filozofem, naukowcem i logikiem starożytnej Grecji, urodzonym w mieście Estagira w 384 rpne, którego myśl i idee były wielkiej transcendencji i wpływów w zachodnich kręgach filozoficznych i naukowych od ponad 2000 lat. Uznawany za

filozofia - 5 głównych wkładów empiryzmu

5 głównych wkładów empiryzmu

Niektóre z najważniejszych wkładów empiryzmu to wiedza empiryczna, uczenie się empiryczne, dane jako podstawowy element informacyjny lub metoda empiryczna. Postawa filozoficzna empiryzmu skupia się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczenie, w oparciu o dwie podstawowe zasady. Po pierwsze, nie ma absolutnej prawdy, a po drugie, że cała prawda podlega testowaniu, modyfikacji, poprawianiu lub odrzuceniu. Aby wie

filozofia - Czym jest Ad Misericordiam?  (z przykładami)

Czym jest Ad Misericordiam? (z przykładami)

Argument Ad Misericordiam jest apelem do pobożności, aby osiągnąć przekonanie, gdy nie ma argumentów. Jest to błąd polegający na manipulowaniu uczuciami, aby uniknąć kary. Dobrym przykładem może być: „Panie policjantu, minęłam czerwone światło, bo się spieszę. Mam mamę hospitalizowaną i muszę przyjąć rozkazy do sanatorium, żeby mogły ją obsługiwać. Proszę, nie gniewaj mnie. W ty

filozofia - 7 najbardziej wyróżniających się cech logicznych

7 najbardziej wyróżniających się cech logicznych

Logikę scharakteryzowano jako badanie metod i zasad, które są używane do rozpoznania prawidłowego rozumowania nieważnego. Należy zauważyć, że ta dyscyplina jest zainteresowana tylko tym, w jaki sposób jest ona idealnie uzasadniona, a nie jak powód każdej osoby (ta druga jest dziełem psychologii). Logika oferu

filozofia - Czym jest stoicyzm Lucio Anneo Séneca?

Czym jest stoicyzm Lucio Anneo Séneca?

Stoicyzm Lucio Anneo Séneca jest praktyczną doktryną filozoficzną, która skupia się zasadniczo na kwestionowaniu moralności człowieka, pomijając logiczne i fizyczne wykłady tradycyjnego stoicyzmu. Seneca uważany jest za jedną z głównych postaci filozofii stoickiej, której idee były przykładem i inspiracją dla ważnych filozofów, intelektualistów i myślicieli religijnych. Jego wkład został sf

filozofia - Czym jest timokracja?  Charakterystyka i koncepcje dotyczące własności

Czym jest timokracja? Charakterystyka i koncepcje dotyczące własności

Timokracja to system rządów poczęty w starożytności, w którym jego członkowie są ograniczeni do wszystkich obywateli, którzy posiadają cenną własność lub określoną ilość kapitału, uważaną za obfitą. Wszystkie osoby, które nie spełniają tych warunków, są wykluczone z udziału w decyzjach rządowych. Ta forma rządu była początk

filozofia - Co i jakie są prądy epistemologiczne?

Co i jakie są prądy epistemologiczne?

Wśród najważniejszych prądów epistemologicznych wyróżnia się sceptycyzm, dogmatyzm, racjonalizm, relatywizm lub empiryzm. Epistemologia to gałąź filozofii odpowiedzialna za studiowanie wiedzy jako zjawiska. Z tej dyscypliny powstają teorie jako źródło wiedzy, jej znaczenie i związek z podmiotem. Niektóre z klu

filozofia - Jaka była filozofia oświecenia?

Jaka była filozofia oświecenia?

Filozofia ilustracji została zainspirowana nowymi falami racjonalnej myśli z XVII i XVIII wieku z Kartezjuszem na czele i jego metodycznymi wątpliwościami, a także prawami fizycznymi, które charakteryzowały rewolucję naukową Izaaka Newtona. Oświecenie było europejskim ruchem intelektualnym (zwłaszcza we Francji, Anglii i Niemczech i jego amerykańskich koloniach), który nastąpił między 1688 r. A rewolucją fra