11 najważniejszych wskaźników społeczno-ekonomicznych

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne są miarami statystycznymi odnoszącymi się do społecznego i gospodarczego wymiaru społeczeństwa ludzkiego. Jest to element analizy szeroko stosowany w naukach społecznych w analizie społeczeństwa i opracowywaniu polityk publicznych.

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne są powiązane ze specyficznymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, na których można podjąć działania. Ten rodzaj działania opiera się na teoretycznych ramach, w dużej mierze wykonywanych przez specjalistów z nauk społecznych, statystyk lub polityk publicznych.

Inną cechą wskaźników jest to, że muszą być trwałe w czasie. Tylko w ten sposób możemy obserwować, w sposób porównawczy, ewolucję konkretnego zjawiska w czasie. Wiele wskaźników społeczno-ekonomicznych ma charakter międzynarodowy i pozwala na porównanie tego samego faktu społecznego między różnymi społeczeństwami.

Zasadniczo konstrukcja wskaźnika społeczno-ekonomicznego nie wymaga skomplikowanych obliczeń matematycznych lub statystycznych. W tym sensie chodzi o środki, głównie numeryczne, które są jasne i precyzyjne.

Lista głównych wskaźników społeczno-ekonomicznych

Połączone wykorzystanie wskaźników społecznych i wskaźników ekonomicznych jest niezbędne do prawidłowej interpretacji rzeczywistości społecznej. Społeczeństwo może rozwijać się gospodarczo i nie rejestrować żadnej poprawy społecznej wraz z tym wzrostem. Dlatego rozwój społeczeństwa musi być analizowany pod względem ekonomicznym i społecznym.

Z tego powodu większość krajów pracuje z systemami wskaźników ekonomicznych i społecznych, które obejmują prawie wszystkie obszary społeczeństwa. Główne wskaźniki społeczno-ekonomiczne zostały wyjaśnione poniżej.

Wskaźniki struktury społecznej

Obszary tematyczne o najbardziej powszechnym wymiarze społecznym to osiem. Wśród nich znajdziemy: ludność, edukację, domy, zdrowie, mieszkanie, pracę, spójność społeczną i ubóstwo.

Ludność

Wskaźniki populacji dostarczają informacji na temat polityk publicznych. Objętość, skład i tempo wzrostu populacji są zmiennymi, które warunkują ostatecznie funkcjonowanie społeczeństwa.

Edukacja

Studium edukacji ma znaczenie z dwóch głównych powodów. Z jednej strony edukacja jest podstawowym prawem ludności, dlatego należy zapewnić, aby większość lub wszyscy obywatele mieli dostęp do minimalnego poziomu wykształcenia.

Z drugiej strony edukacja jest ściśle powiązana z innymi podstawowymi obszarami sfery społecznej. Poziom wykształcenia ludzi ma wpływ na takie dziedziny, jak zdrowie, rynek pracy, uczestnictwo w życiu społecznym itp.

Domy

Analiza struktury gospodarstw domowych pozwala nam wnioskować o stopniu ochrony socjalnej, jaką mają jednostki. Gdy państwo nie może zapewnić zasięgu w zakresie pracy, zdrowia i zabezpieczenia społecznego, jedyną instytucją, którą mają ludzie, jest rodzina.

Zdrowie

Aktualizacja informacji o sytuacji zdrowotnej obywateli jest jedynym sposobem na optymalizację zasobów zdrowotnych. Z drugiej strony wysoka częstość występowania pewnej choroby wśród obywateli zmusza rządy do zbadania jej.

Obudowa

Wskaźniki mieszkaniowe zbierają informacje na temat cech fizycznych gospodarstw domowych i podstawowych usług dostępnych dla ich mieszkańców. Ten typ wskaźników ma fundamentalne znaczenie, biorąc pod uwagę, że mają one dużą wartość dla radiografii populacji, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i społecznym.

Pracuj

Ten rodzaj wskaźników obejmuje działania mające na celu produkcję dóbr i usług w zamian za wynagrodzenie. Wskaźnik ten działa jako połączenie między wymiarem społecznym a wymiarem ekonomicznym.

W optymalnym scenariuszu wzrost dochodów uzyskiwanych przez pracowników musi nastąpić bez rezygnacji z ich praw.

W tym sensie prawa większości krajów ustalają, że pracownicy mają pewne prawa. Na przykład prawo do urlopu, minimalne wynagrodzenie, ubezpieczenie od ryzyka pracy itp.

Spójność społeczna

Rzeczywistość społeczna ciągle się zmienia. Dlatego analiza pojawiających się problemów jest niezbędna do uzyskania pełnego obrazu społeczeństwa.

Spójność społeczna zajmuje się zatem problemami takimi jak wykluczenie społeczne, przemoc między rodzinami, warunki osób niepełnosprawnych itp.

Ubóstwo

Wskaźniki ubóstwa analizują wymierne aspekty dobrostanu. Oznacza to, że koncentrują się na pojęciach związanych z poziomem życia lub brakiem zasobów.

Ubóstwo mierzy się z dwóch różnych perspektyw. Jedna perspektywa skupia się na analizie braku możliwości pełnego rozwoju życia. Ten fakt, pod względem ubóstwa, mierzy się brakiem dochodów.

Druga perspektywa skupia się na niezaspokojonych podstawowych potrzebach. Model ten jest bardziej złożony, ponieważ wymaga zdefiniowania listy podstawowych potrzeb, które muszą być spełnione w społeczeństwie.

Niektóre warunki w domu, uczęszczanie do szkoły i wystarczające zasoby ekonomiczne, aby przetrwać, są najczęstsze.

Wskaźniki struktury gospodarczej

Analiza wskaźników struktury gospodarczej służy nie tylko do oceny sytuacji danego społeczeństwa, ale także do oceny wyników programów rządowych. Wśród wskaźników struktury gospodarczej możemy znaleźć różne typy.

Wskaźniki koniunktury

Wskaźniki koniunktury (lub kontekstu) koncentrują się na analizie głównych sektorów gospodarki i odzwierciedlają ich krótkoterminową ewolucję.

Ten typ wskaźników nie obejmuje całej rzeczywistości, która wpływa na sektor, ale są one ważną częścią przy przewidywaniu zmian sektorowych.

Wskaźniki oczekiwań

Wskaźniki oczekiwań (lub odczuć ekonomicznych) dotyczą zaufania. Badania zaufania przeprowadzane są corocznie, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i wśród konsumentów. Ten rodzaj informacji pozwala nam przewidywać zmiany w funkcjonowaniu działalności gospodarczej kraju.

Wskaźniki wydajności i jakości

Wskaźniki produktywności i jakości skupiają swoją uwagę na ocenie wyników sektorów gospodarki. Jego analiza jest przeprowadzana przez duże sektory lub podsektory lub przez mniejsze jednostki, takie jak firma.

Ten typ wskaźników ma kluczowe znaczenie dla rozwoju. Tylko wzrost efektywności sektorowej może zapewnić środki niezbędne do zagwarantowania jednocześnie wzrostu dobrobytu pracowników i produkcji.